Cần hoàn thiện giấy tờ trước bao lâu?

Bạn phải hoàn thiện giấy tờ trước khoảng 3-4 tháng trước kì nhập học tại Nhật Bản. Cụ thể:

Kỳ tuyển sinh tháng 01 hàng năm (thời gian học Giai đoạn 1 là 1 năm 3 tháng): Bạn có thể nộp hồ sơ trong khoảng thời gian từ 01 tháng 07 – 30 tháng 9 năm trước.
Kỳ tuyển sinh tháng 04 hàng năm (thời gian học Giai đoạn 1 là 1 năm hoặc 2 năm): Bạn có thể nộp hồ sơ trong khoảng thời gian từ 01 tháng 07 – 20 tháng 12 năm trước.
Kỳ tuyển sinh tháng 07 hàng năm (thời gian học Giai đoạn 1 là 1 năm 9 tháng ): Bạn có thể nộp hồ sơ trong khoảng thời gian từ 01 tháng 01 – 20 tháng 03 trong năm.
Kỳ tuyển sinh tháng 10 hàng năm (thời gian học Giai đoạn 1 là 1 năm 6 tháng): Bạn có thể nộp hồ sơ trong khoảng thời gian từ 01 tháng 04 – 25 tháng 06 trong năm.