Có được phép đi làm thêm trong khi du học tại Nhật không?

Tối đa 28 giờ/tuần khi bạn đang đi học. Trong kỳ nghỉ (có chứng nhận của trường) bạn được làm tối đa 40 giờ/tuần. Khi ở Nhật với tư cách du học sinh, bạn có thể làm tối đa 28 x 4 = 112 giờ/tháng (nhưng không được quá 28 giờ/tuần).