Tiếng Nhật đạt trình độ N mấy thì có thể đi du học Nhật được?

Tối thiểu đạt N5 trước khi bay.