THẾ GIỚI NỂ PHỤC NHẬT BẢN: LÀM TOÁN SAI VẪN NHẬN ĐIỂM TUYỆT ĐỐI