THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THI TOCFL TRÊN MÁY TÍNH – ĐỢT 4, THÁNG 08/2018