Cuộc thi: NHẬT KÝ PHÒNG DỊCH COVID-19 TẠI HỌC ĐƯỜNG