Lệ phí APS là bao nhiêu?

Thẩm tra APS là 150 USD và phỏng vấn APS là 250 USD