TỔNG THỐNG MỸ KHEN HÀN QUỐC XỬ LÝ TỐT DỊCH COVID19